Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole w Jankowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://pjankowice.biposwiata.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2014-10-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-24
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2021-03-24
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Wiesława Mięsok , adres e-mail: pjnr1@vp.pl , telefon: 32 4305157.

Informacja zwrotna

W sytuacji wystąpienia  problemów z dostępnością strony internetowej, jak również w przypadku innych problemów,  prosimy o kontakt:

– adres poczty elektronicznej pjnr1@vp.pl, telefon: 32 4305157

Osobą kontaktową jest pani Monika Woryna.

Postępowanie odwoławcze

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Budynek posiada wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, od strony ul. Polnej ( zaplecze od strony Szkoły Podstawowej).

Dostosowanie korytarzy

Budynek posiada szerokie korytarze dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Dostosowanie schodów

W budynku są schody z podwójnymi poręczami po obu stronach.

Dostosowanie wind

W budynku jest winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostępność pochylni

Brak pochylni.

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

Brak.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak.

Dostosowanie parkingów

Istnieje parking z wyznaczonym i oznakowanym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Budynek umożliwia wstęp osobie z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

Przedszkole zatrudnia osobę, która ukończyła I i II stopień języka migowego.