Opłaty

Należności za wyżywienie oraz pobyt dziecka w przedszkolu, płatne są przelewem na rachunek bankowy

02 8470 0001 2001 0035 2659 0002

W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, grupę do której uczęszcza, miesiąc za który wnoszona jest opłata oraz tytuł wpłaty: wyżywienie /W/… zł, pobyt /P/… zł

Prosimy nie zaokrąglać kwot!


Stawka żywieniowa

Śniadanie 2,60 PLN
Obiad 6,00 PLN
Podwieczorek 2,40 PLN

Konto Rady Rodziców Przedszkola w Jankowicach:

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
48 8470 0001 2006 0069 8409 0001